IMPORTANT! Pentru a efectua călătoria către o destinaţie internaţională este OBLIGATORIU să completaţi formularele online solicitate de autorităţle statelor de destinaţie şi să deţineţi toate documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de călătorie - COVID 19. Condiţiile de călătorie COVID - 19 le regăsiţi inclusiv pe: https://www.mae.ro.

Politica de confidenţialitate

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, persoană juridică română, cu sediul în Otopeni, Calea București, nr. 224 F, CUI RO477647, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J223/1298/2003 (“TAROM”), înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr.4082, vă informează că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicabil și în România.

TAROM va prelucra datele personale colectate de la pasagerii săi bazându-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al TAROM sau al unei terțe părți, sau pe consimțământul exprimat în legătură cu prelucrarea datelor. Datele personale sunt prelucrate fie direct de către TAROM, fie prin entități împuternicite care prelucrează datele în numele și pe seama TAROM.

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către TAROM

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

TAROM colectează date personale prin intermediul website-ului www.tarom.ro, al agențiilor TAROM din țară și din străinătate precum și prin intermediul agențiilor de turism partenere care comercializează bilete de avion și alte servicii furnizate de TAROM. De asemenea, TAROM mai poate colecta date personale la fiecare interacțiune cu pasagerii săi sau cu orice alte persoane vizate, interesate de serviciile TAROM, atât prin intermediul call-center cât și prin e-mail sau poștă scrisă.

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Atunci când alegeți să călătoriți cu TAROM, compania aeriană va putea prelucra datele cu caracter personal pe care Dvs. le puneți la dispoziție (atât cele care vă aparțin cât și cele ale membrilor de familie și a altor persoane cu care călătoriți), în următoarele scopuri:

a) Furnizarea serviciilor de transport aerian de pasageri sau de mărfuri, și anume emiterea și modificarea biletului de zbor, asigurarea serviciului de check-in și îmbarcare, precum și furnizarea de servicii adiționale;

b) Furnizarea de pachete de servicii turistice prin intermediul TAROM Tours;

c) Acumularea de mile pe cardurile de fidelitate Flying Blue;

d) Asigurare de servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități sau a celor având nevoie de asistență medicală specială;

e) Furnizarea serviciilor de catering la bordul aeronavei pentru pasagerii care solicită un regim alimentar special;

f) Confirmarea serviciilor achiziționate în sistemul on-line și furnizarea de servicii suplimentare (notificări cu privire la modificările de program, rută, program de operare, etc.);

g) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor comandate de dumneavoastră și efectuarea de plați on-line;

h) Asigurarea securității tranzacției/plății on-line, prin aplicarea de filtre antifraudă la plata online;

i) Controlul imigrărilor și controlul vamal, pentru asigurarea securității și legalității transportului;

j) Răspunsul la solicitări și reclamații;

k) Desfășurarea de sondaje privind satisfacția clienților, efectuarea de statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor TAROM;

l) Transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de TAROM sau partenerii acestuia, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră;

Prelucrarea datelor personale în scopurile stabilite la punctele de la a) la j) este necesară în vederea furnizării serviciilor de transport aerian (executarea contractului), a îndeplinirii obligațiilor legale ale TAROM sau în baza interesului legitim al TAROM sau a unor părți terțe.

Prelucrarea datelor personale în scopurile stabilite la punctele k) și l) va avea loc doar cu consimțământul expres al persoanei vizate.

3. Categorii de date prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, TAROM prelucrează următoarele categorii de date personale:

a) Date de identificare ale pasagerilor: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa e-mail, codul numeric personal, numărul de telefon fix/ mobil, serie și număr act de identitate, serie/ număr pașaport, date cu privire la vize;

b) Informațiile despre serviciile pe care le-ați achiziționat (furnizate direct de TAROM sau de agențiile partenere);

c) Date referitoare la cardurile de fidelitate utilizate și numărul de mile acumulate;

d) Datele privind cardurile de credit/ debit utilizate la plată, conturi bancare;

e) Detaliile călătoriei dumneavoastră (de exemplu, detaliile rezervării și serviciile suplimentare solicitate și furnizate);

f) Informațiile despre comunicarea dumneavoastră cu TAROM și cu personalul TAROM.

4. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

În anumite cazuri, TAROM prelucrează date privind starea de sănătate a pasagerilor pentru a asigura condițiile optime de călătorie și pentru a asigura servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități sau a celor având nevoie de asistență medicală specială (de exemplu în situația în care solicitați un regim alimentar special, aveți nevoie de asistență medicală sau asistență pentru deplasare către și de la aeronavă etc.).

Pentru prelucrarea acestor categorii de date este necesar ca pasagerii să își exprime consimțământul în acest sens. Refuzul de a furniza un astfel de consimțământ va pune TAROM în imposibilitatea de a furniza serviciile solicitate.

Aceste date vor putea fi de asemenea folosite de către TAROM pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, precum și atunci când prelucrarea este necesară din motive de interes public major.

5. Destinatari ai datelor personale

TAROM poate dezvălui datele cu caracter personal ale pasagerilor către terţi, pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului aerian, în vederea executării contractului de transport, precum și a furnizării serviciilor achiziționate sau în cazurile în care aceste acțiuni sunt necesare pentru protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale TAROM sau acționarea în situații de urgență pentru protejarea siguranței personale a pasagerilor.

Acești destinatari ai datelor pot fi:

a) Agenții de turism și alți furnizori de la care ați achiziționat servicii (cum ar fi asigurările de călătorie, serviciile de transfer din aeroport) prin intermediul TAROM;

b) Partenerii TAROM în ale căror programe de loialitate v-ați înscris;

c) Bănci și alți furnizorii de servicii de plată, pentru a procesa plățile inițiate de dumneavoastră;

d) Furnizori de servicii de handling și catering;

e) Furnizorii externi de servicii de call-center și asistență clienți TAROM;

f) Companii de cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și servicii de marketing și publicitate;

g) Partenerii contractuali ai TAROM, în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate de aceștia;

h) Autorități publice (Direcția Generală a Vămilor, Poliția de Frontieră, Jandarmerie, DIICOT etc.), conform obligațiilor legale stabilite în sarcina TAROM;

i) Organisme internaționale (EUROPOL, INTERPOL, IATA);

j) Instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

k) Alți subcontractori ai TAROM.

6. Perioada de retenție a datelor

Datele Personale colectate de TAROM nu pot fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor în care sunt prelucrate, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

După împlinirea acestei perioade, datele dvs.cu caracter personal vor fi șterse complet din sisteme sau transformate în date anonime, în conformitate cu procedurile companiei.

Datele Personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată.

7. Transferul datelor cu caracter personal în afara României

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în temeiul obligațiilor legale sau contractuale.

Companiile destinatare care prelucrează datele personale ale pasagerilor TAROM în cadrul Uniunii Europene/Zonei Economice Europene se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca cel oferit de TAROM. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor stabilite de TAROM va fi necesar transferul datelor personale ale pasagerilor către destinatari din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene sau a statelor care nu oferă un grad de protecție adecvat, TAROM va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale conform cerințelor Regulamentului.

8. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de către TAROM își pot exercita următoarele drepturi stabilite de Regulament:

a) Dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de TAROM;

b) Dreptul de a obține din partea TAROM, a confirmării faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, se poate solicita sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

c) Dreptul la rectificare a Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d) Dreptul la ștergerea Datelor Personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

e) Dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când TAROM nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale TAROM prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

f) Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita TAROM transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator (în limitele stabilite de Regulament și cu condiția existenței mijloacelor tehnice necesare pentru asigurarea acestui drept);

g) Dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare pentru situații precum: (i) activități de prelucrare a datelor personale pentru situațiile în care consimțământul persoanei vizate nu este necesar a fi obținut; (ii) adoptarea unor decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfășurarea de activități de prelucrare necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al TAROM. În caz de opoziție nejustificată, TAROM este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele Personale. În cazul în care, persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, TAROM își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare în vederea executării contractului de transport aerian sau a îndeplinirii obligațiilor legale a TAROM;

h) Posibilitatea persoanei vizate de a solicita TAROM de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare. Vă informăm că TAROM nu aplică procedee de luare a deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

i) În cazul în care datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

j) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

k) Dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) - i) de mai sus, puteți înainta către TAROM o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email data.protection@tarom.ro.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

EV SSL